BCC – Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže o Bratislava City (ďalej len „súťaž“). Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

Bratislava Tourist Board

so sídlom: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

I. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 2. 5. 2016 00:00:00 hod do 3. 6. 2016 23:59:59 hod vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou www.visitbratislava.com/bcc (ďalej len „súťažný web“).

II. Účastníci súťaže:

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, starší ako 18 rokov (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s usporiadateľom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

V súťaži sa hrá o:

15 x dvojdňová turistická karta Bratislava City Card 

(ďalej len “výhra”)

Každý výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

2. Výhru si bude môcť výherca prevziať v Turistickom informačnom centre na Klobučníckej ulici 2 v Bratislave po individuálnej dohode s každým výhercom.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu,  ktorú súťažiaci zadal do registračného formulára (ide teda o e-mailovú adresu, ktorú vyplnil do registračného formulára na súťažnom webe). V tomto informačnom e-maile môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

4. V prípade, že si výherca neprevezme výhru podľa vopred dohodnutých podmienok (pri informačnom e-maile o výhre v súťaži, ktorý zasiela usporiadateľ súťaže) a v stanovenej lehote,  prepadá táto výhra v prospech usporiadateľa súťaže.

5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže navštívi súťažný web, kde:

a) Úplne a pravdivo vyplní svoj registračný formulár a splní súťažnú úlohu spočívajúcu v zapojení sa do výskumu, resp. v zodpovedaní 5 otázok:

1. pohlavie,

2. meno,

3. priezvisko,

3. e-mailová adresa,

4. dátum narodenia,

5. mesto/obec,

(ďalej len „registračný formulár“)

6. Počuli ste už o Bratislava City Card? Ak áno, kde ste sa s ňou stretli?

7. Viete napísať aspoň 2 jej hlavné výhody?

8. Máte skúsenosť s fungovaním mestských turistických kariet aj v iných mestách Európy/sveta?

9. Mali by ste záujem o zakúpenie Bratislava City Card pri návšteve Bratislavy?

10. Ktoré 3 atraktivity Bratislavy by mali byť podľa Vášho názoru  určite zahrnuté do tohto produktu?

(ďalej len „súťažná úloha“),

b) Následne potvrdí súhlas s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov, a takto riadne vyplnený formulár odošle kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom doručenia ním v súlade s týmito pravidlami vyplneného súťažného formulára usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).

Jeden súťažiaci nemá možnosť zapojiť sa do súťaže i opakovane a opakovane sa tiež registrovať prostredníctvom registračného formulára.

Určenie výhercov:

a) V súťaži sa udeľuje 15 výhier (pozri čl. III. odst. 1 týchto pravidiel).

b) Súťaž má celkom 15 výhercov, ktorí sú určení na základe losovania  vykonaného usporiadateľom súťaže. Toto losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže, pričom sa bude losovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapojili spôsobom popísaným v týchto pravidlách.

c) Každý výherca získa ako výhru jednu dvojdňovú turistickú kartu Bratislava City Card.

d) Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

e) V prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil skôr.

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov:

Odoslaním súťažného formulára vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Odoslaním vyplneného súťažného formulára zároveň súťažiaci udeľuje usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ, či už sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, spracúval všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a e-mail za účelom zaradenia do databázy, ktorú by následne po dobu svojej existencie usporiadateľ využíval pri svojej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. zasielanie informácií o pripravovaných podujatiach, produktoch a iných aktivitách usporiadateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, vykonávanie marketingových analýz a pod., realizácie súťaže a odovzdania výhier, pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú. Berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ je povinný pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona. Tento súhlas súťažiaceho platí až do odvolania.

VI. Záverečné ustanovenia:

1., Usporiadateľ, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke usporiadateľa s URL adresou www.visitbratislava.com/bcc.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné.

4. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.

5. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese usporiadateľa súťaže a zverejnený na internetových stránkach www.visitbratislava.sk/bcc.

Bratislava City Card

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close