Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva Bratislavská organizácia cestovného ruchu/ Bratislava Tourist Board (ďalej len „BTB“) prevádzka Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, IČO: 42259088, kontakt pre informácie o spracúvaní osobných údajov a uplatnenie práv dotknutých osôb btb@visitbratislava.com.

Spracúvame osobné údaje potrebné pre plnenie predmetu našej činnosti daného stanovami BTB a zákonom č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, t.j. najmä pri tvorbe a realizácii marketingu a propagácii cestovného ruchu v destinácii Bratislava.

Osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, najdlhšie však do zániku BTB alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

A. Osobné údaje spracúvané pri návšteve webovej stránky – COOKIES

Súbory cookies používame

  1. pre korektné fungovanie našich webstránok (ide o technické – nevyhnutné cookies, t.j. typy cookies, bez ktorých nemožno využívať naše služby – osobitný súhlas návštevníka stránky sa nepožaduje); a tiež
  2. pre zlepšenie a prispôsobenie funkčnosti našich webstránok pre Vás konkrétne, a s ohľadom na Vaše preferencie a nastavenia (marketingové – voliteľné: umožňujú analýzy spôsobu používania webstránok návštevníkmi stránky pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor) – vyžaduje sa súhlas návštevníka stránok. Cookies poskytujeme aj tretím stranám.).

Spracúvame osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookies v rámci stránky a podstránok www.visitbratislava.com (72hodinovemesto.sk, card.visitbratislava.com).

Návštevník stránky môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných marketingovými cookies kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to zmenou nastavení svojho webového prehliadača. Zároveň je možné využiť funkciu Pomocník v prehliadači. Ak návštevník nechce súbory cookies používať, bude potrebné ich aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich odstránení sú k dispozícii na webovej stránke www.allaboutcookies.org a pri využívaní mobilných webových prehliadačov sú tieto informácie dostupné v príručke telefónu. Nepoužívame súbory cookies na zhromažďovanie osobných údajov návštevníka.

B. Osobné údaje spracúvané pri zasielaní Newslettera

Poskytujeme službu odberu noviniek a najaktuálnejších informácií o dianí v Bratislave vo forme tzv. newslettera. Pre prihlásenie sa k tejto službe a na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: emailová adresa.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov, resp. požiadať o ukončenie spracúvania tohto údaju a zároveň o ukončenie zasielania newslaterra môžete realizovať prostredníctvom aktivovania linku/funkcie unsubscribe.

C. Osobné údaje spracúvané pri získavaní fotografií a videozáznamov

V priebehu podujatí (spolu)organizovaných BTB (najmä Bratislavské mestské dni a Bratislavské korunovačné dni) sa vyhotovujú fotografie a videozáznamy, pričom dochádza k zachyteniu podobizne účastníkov. Tieto fotografie používame na účely informovania o podujatiach, ktoré sa realizujú v Bratislave, propagácie Bratislavy a BTB.

V prípade potreby uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou svojich osobných údajov, je možné sa obrátiť na nás prostredníctvom adresy btb@visitbratislava.com.


V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

  • právo na prístup k Vašim osobným údajom, máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;
  • právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);
  • právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:

(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,

(b) osobné údaje spracúvame nezákonne,

(c) odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

(d) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,

(f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:

(a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,

(b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

(c) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,

(d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak

(a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,

(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,

 (d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;

  • právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade ako prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;
  • právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

Osobné údaje spracúvame tiež pomocou spracovateľov – poskytovateľov služieb, najmä z oblasti sociálnych médií a online marketingu.

Osobné údaje, s výnimkou osobných údajov týkajúcich sa návštevníkov webu spracovávaných pomocou nástroja Google Analytics, GTM a FB Pixel, nie sú odovzdávané príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Za účelom použitia vyššie uvedených služieb sú osobné údaje prenesené na servery v USA. Úroveň ochrany osobných údajom v USA je porovnateľná s úrovňou ochrany v EÚ. Európska komisia 12. 7. 2016 podľa článku 45 GDPR rozhodla, že za dodržania podmienok a ustanovení tzv. „EÚ-U.S. Privacy shield“ v USA existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov.