Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle GDPR

Bratislava Tourist Board (BTB)/Bratislavská organizácia cestovného ruchu so sídlom Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, IČO: 42259088, kontakt btb@visitbratislava.com, používa na tejto stránke cookies na zlepšovanie svojich online služieb.

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku prehliadača návštevníka stránky. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním prehliadača návštevníka stránky, v žiadnom prípade nejde o informácie o totožnosti návštevníka stránky. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú počítač návštevníka stránky ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Bratislava Tourist Board je prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov v súvislosti s používaním súborov cookies používaných v rámci stránky a podstránok www.visitbratislava.com (72hodinovemesto.sk, card.visitbratislava.com)

Súbory cookies používané na webe www.visitbratislava.com a jeho podstránkach

1) technické – nevyhnutné: typy cookies, bez ktorých nemožno využívať naše služby – osobitný súhlas návštevníka stránky sa nepožaduje;
2) marketingové – voliteľné: umožňujú analýzy spôsobu používania webstránok návštevníkmi stránky pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor) – vyžaduje sa súhlas návštevníka stránky. Účelom spracúvania je poskytovanie a zlepšovanie obsahu, personifikácia obsahu, optimálne zobrazenie webovej stránky a zabezpečenie jej správnej funkčnosti. Cookies poskytujeme aj tretím stranám.

Právnym základom pre používanie marketingových cookies je súhlas návštevníka stránky. Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookies je skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, resp. bezpodmienečne potrebné na umožnenie sprístupnenia návštevníkmi zvolenej stránky.

Návštevník stránky môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných marketingovými cookies kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to zmenou nastavení svojho webového prehliadača. Zároveň je možné využiť funkciu Pomocník v prehliadači. Ak návštevník nechce súbory cookies používať, bude potrebné ich aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich odstránení sú k dispozícii na webovej stránke www.allaboutcookies.org a pri využívaní mobilných webových prehliadačov sú tieto informácie dostupné v príručke telefónu. BTB nepoužíva súbory cookies na zhromažďovanie osobných údajov návštevníka.

Doba uchovávania osobných údajov je do odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba – návštevník webu, ktorého osobné údaje sa spracúvajú, má v zmysle GDPR najmä tieto práva:
1) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie v zmysle GDPR);
2) právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov);
3) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
4) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
5) právo na prenosnosť osobných údajov;
6) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
7) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa, ktorá je potrebná na zasielanie Newslettera prevádzkovateľa a realizáciu priameho marketingu voči dotknutej osobe. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť realizovať priamy marketing voči dotknutej osobe.

Príjemcovia/kategórie príjemcov: Bratislava Tourist Board spracúva osobné údaje získané súbormi cookies s pomocou spracovateľov – poskytovateľov služieb, najmä z oblasti sociálnych médií a online marketingu.

Prenos do tretích krajín: S výnimkou spracovania pomocou nástroja Google Analytics, GTM a FB Pixel nie sú údaje o návštevníkoch stránky odovzdávané príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Za účelom použitia vyššie uvedených služieb sú osobné údaje prenesené na servery v USA. Úroveň ochrany osobných údajom v USA je porovnateľná s úrovňou ochrany v EÚ. Európska komisia 12. 7. 2016 podľa článku 45 GDPR rozhodla, že za dodržania podmienok a ustanovení tzv. „EÚ-U.S. Privacy shield“ v USA existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov.