Kontaktujte nás

Radi Vám poskytneme praktické informácie o meste a jeho okolí. Či už sa potrebujete len zorientovať alebo poradiť ako čo najlepšie stráviť Váš čas v meste, náš ochotný a skúsený personál Vám rád pomôže.

Sme tu pre Vás 7 dní v týždni: pondelok – sobota od 9:00 od 17:00 (technická prestávka 12:30 – 13:00) a nedeľa od 9:00 do 16:00 (technická prestávka 12:30 – 13:00)

 

Bratislava Tourist Board

Organizácia rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojho turistického informačného centra v historickom centre mesta.

Dňa 20. decembra 2011 sa uskutočnilo valné zhromaždenie k založeniu organizácie destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom „Bratislavská organizácia cestovného ruchu“ (SK)/ „Bratislava Tourist Board“ (EN), v skratke BTB. Organizácia bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011.

Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu CR.

Za týmto účelom organizácia vykonáva predovšetkým tieto hlavné činnosti:

 • podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
 • tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
 • presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
 • spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,
 • podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
 • spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
 • poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
 • spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
 • presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
 • zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcie a stratégie rozvoja CR Hl. Mesta SR Bratislavy, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
 • v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu na svojom území,
 • iniciuje a/alebo zabezpečuje tvorbu, marketing, manažment a prezentáciu produktov  cestovného ruchu a poskytovaných služieb cestovného ruchu na svojom území,
 • zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
 • aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
 • mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
 • zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
 • zabezpečuje funkcie turisticko-informačnej kancelárie,
 • predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
 • realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu, analýzu ponuky a konkurencie,
 • tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály mesta Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu,
 • tvorí pozitívny obraz Bratislavy ako cieľového miesta cestovného ruchu,
 • koordinuje aktivity doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu Bratislavy s dopytom zo zahraničia,
 • zabezpečuje účasť destinácie Bratislava na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
 • zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj elektronického informačného systému, vytvára informačný systém cestovného ruchu,
 • tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území mesta Bratislavy,
 • poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie doma a v zahraničí, organizuje študijno-poznávacie cesty po Bratislave pre zahraničných novinárov a iných relevantných partnerov,
 • spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území mesta Bratislavy, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami, odbornými školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma a v zahraničí,
 • spolupracuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a jej oficiálnymi zastúpeniami v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí pri prezentácii mesta a vytváraní partnerských vzťahov,
 • zabezpečuje alebo vykonáva medzinárodnú spoluprácu a plní záväzky v rámci členstva v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a zároveň spolupracuje na medzinárodnej úrovni s medzinárodnými organizáciami cestovného ruchu, v ktorých nie je členom (partnerské DMO a pod.).

Stanovy BTB

Web:
oficiálny: www.visitbratislava.com
E-mail:
oficiálny: btb@visitbratislava.com
IČO:
42259088
DIČ:
2023399455
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 4015240996, kód banky: 7500
Adresa:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Šafárikovo nám. 3
811 02 Bratislava

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close