Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Bratislava Tourist Board

Organizácia rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave

Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojho turistického informačného centra v historickom centre mesta.

Dňa 20. decembra 2011 sa uskutočnilo valné zhromaždenie k založeniu organizácie destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom „Bratislavská organizácia cestovného ruchu“ (SK)/ „Bratislava Tourist Board“ (EN), v skratke BTB. Organizácia bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011.

Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu CR.

Za týmto účelom organizácia vykonáva predovšetkým tieto hlavné činnosti:

 • podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
 • tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
 • presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
 • spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,
 • podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
 • spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
 • poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
 • spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
 • presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
 • zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcie a stratégie rozvoja CR Hl. Mesta SR Bratislavy, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
 • v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu na svojom území,
 • iniciuje a/alebo zabezpečuje tvorbu, marketing, manažment a prezentáciu produktov  cestovného ruchu a poskytovaných služieb cestovného ruchu na svojom území,
 • zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
 • aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
 • mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
 • zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
 • zabezpečuje funkcie turisticko-informačnej kancelárie,
 • predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
 • realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu, analýzu ponuky a konkurencie,
 • tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály mesta Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu,
 • tvorí pozitívny obraz Bratislavy ako cieľového miesta cestovného ruchu,
 • koordinuje aktivity doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu Bratislavy s dopytom zo zahraničia,
 • zabezpečuje účasť destinácie Bratislava na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
 • zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj elektronického informačného systému, vytvára informačný systém cestovného ruchu,
 • tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území mesta Bratislavy,
 • poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie doma a v zahraničí, organizuje študijno-poznávacie cesty po Bratislave pre zahraničných novinárov a iných relevantných partnerov,
 • spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území mesta Bratislavy, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami, odbornými školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma a v zahraničí,
 • spolupracuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a jej oficiálnymi zastúpeniami v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí pri prezentácii mesta a vytváraní partnerských vzťahov,
 • zabezpečuje alebo vykonáva medzinárodnú spoluprácu a plní záväzky v rámci členstva v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a zároveň spolupracuje na medzinárodnej úrovni s medzinárodnými organizáciami cestovného ruchu, v ktorých nie je členom (partnerské DMO a pod.).

Stanovy BTB

Web:
oficiálny: www.visitbratislava.com
E-mail:
oficiálny: btb@visitbratislava.com
IČO:
42259088
DIČ:
2023399455
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 4015240996, kód banky: 7500
IBAN: SK83 7500 0000 0040 1524 0996
Adresa:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Šafárikovo nám. 3
811 02 Bratislava