Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Ako sa stať členom BTB

Dokumenty na stiahnutie:

Výhody členstva v BTB:

 • zastrešenie v organizácii v oblasti marketingových aktivít, propagácia na medzinárodnej úrovni (turistické veľtrhy a workshopy), kde ako samostatný subjekt by náklady boli nerentabilné
 • účasť a spolupodieľanie sa pri rozhodovacích procesoch, kde a na aké účely sa rozpočet organizácie ekonomicky a efektívne rozdelí
 • možnosť získavania kontaktov medzinárodných korporatívnych firiem
 • propagácia členov a ich aktivít v TIC – zabezpečenie priameho kontaktu s turistami
 • prístup k štatistickým údajom z oblasti CR
 • usmerňovanie spoločných marketingových aktivít organizácie s cieľom budovať spoločný brand destinácie
 • prečítajte si viac o benefitoch členstva v BTB

Hlavné úlohy organizácie:

 • rozvíjať všetky formy cestovného ruchu
 • podporovať ich prezentáciu a vytvárať platformu spolupráce súkromného a verejného sektora v cestovnom ruchu
 • riadiť, iniciovať a koordinovať rozvoj cestovného ruchu v Bratislave
 • zlepšovať imidž a realizovať propagáciu hlavného mesta Bratislava s cieľom prilákať najmä návštevníkov zo zahraničia

Marketingové aktivity BTB:

 • medzinárodná spolupráca a členstvo BTB v medzinárodnej organizácii European Cities Marketing – aktívna spolupráca pri projektoch organizácie v oblasti štatistiky a prieskumov, turistických informačných centier a mestských kariet.
 • aktívna spolupráca so MDV SR na národnej úrovni (spoluúčasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu)
 • média – promotion destinácie Bratislava podporovaním infociest zahraničných novinárov a vydavateľov – inzercie v cestovateľských bedekroch, publikovanie turistických sprievodcov a článkov v časopisoch zameraných na turizmus
 • spolupráca s cestovnými kanceláriami agentúrami zastrešujúcimi touroperátorov na medzinárodných trhoch
 • správa turistických informačných centier (TIC) na Klobučníckej ulici č.2 v historickom centre mesta a na ŽST Bratislava-Hlavná stanica – priamy kontakt so zákazníkom, propagácia členov prostredníctvom propagačných a informačných materiálov
 • e-marketing – správa web stránky www.visitbratislava.com, komunikácia pomocou sociálnych sietí Facebook, Instagram a LinkedIn a internetových portálov zameraných na cestovný ruch
 • tlačová a edičná činnosť, výroba propagačných a informačných materiálov a máp na účely prezentácie pri účasti na medzinárodných workshopoch a veľtrhoch, dopĺňanie fotobanky
  spolupráca s Bratislava CARD City & Region – mestská karta výhod pre turistov (24, 48 a 72-hodinová)
 • budovanie značky BTB a destinačného loga Bratislavy
 • Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com