Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Paramentár – zo zbierok múzea

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum predstavuje predmety zo svojich depozitárov

Tentokrát ide o parametár, ktorý získalo múzeum do svojich zbierok v roku 2008. Bol v zlom stave, preto ho následne celkovo zreštaurovali. Dnes je tento sakrálny nábytok vystavený na 1. poschodí Bratislavského hradu pred Hudobnou sieňou.

Paramentár je uzatvárateľný nábytok – skriňa, podobná komode alebo sekretáru, s dvierkami na zámky, ktorý slúži na uskladnenie liturgických rúch a predmetov. Liturgické predmety sa uchovávajú v sakristii, postrannej chrámovej miestnosti, kde sa kňaz s asistenciou pripravuje na slávenie bohoslužby.

Usmernenie na zariadenie rímskokatolíckych sakristií vydal Tridentský koncil (1545 – 1563), podľa ktorého sa v sakristii mal nachádzať stôl, kľačadlo a pred ním text modlitieb pred omšou a po omši; kríž, obraz biskupa a pápeža, umývadlo s uterákom, kde si kňaz pred liturgiou umýval ruky a paramentár.

foto

Vystavený chrámový mobiliár predstavuje dvojetážový tabernákulový typ paramentára s dvoma postrannými skrinkami. V spodnej časti zaujme svojou maliarskou výzdobou rustikálneho, ale kultivovaného výtvarného prejavu. Tabuľové maľby s motívom anjelov na dvierkach spodných skriniek i v nadstavci robia pomerne bežnú domácu stolársku prácu výtvarne pôsobivou. Tabuľové maľby sú použité sekundárne, prispôsobené boli konštrukcii zásuvkovej komodovej strednej časti, čo potvrdil aj reštaurátorský výskum. Pravdepodobne pochádzajú zo zaniknutého oltára rímskokatolíckeho kostola v Čimhovej.

Dvaja anjeli na krídlových dvierkach spodných skriniek držia v pravej ruke ohnivý meč a v ľavej štandardy, ktoré zároveň plnia aj funkciu bandelore, teda nápisovej pásky s biblickým textom v latinčine, ktorý je miestami nečitateľný. Na nápisovej páske anjela na ľavých dvierkach je text z Evanjelia podľa Lukáša (11, 21): Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quae possidet [„Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí“] Na nápisovej páske anjela na pravých dvierkach je časť textu z Knihy Exodus ( 23, 20 – 23) a odkaz na zdroj: NEC CONTEMNEDEUM PUTES: QUIA NON DIMITTET CUM PECCAVERIS: EXOD: XXIII. [… a „neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia“]. Tento nápis je pravdepodobne len útržkom či skôr nadviazaním na súvislejší text, ktorý mu predchádzal na dnes nezachovaných dvierkach prekrývajúcich zásuvkovú – komodovú strednú časť paramentára.

Tabernákulová skrinka v hornej odstupňovanej časti paramentára má dvierka pomaľované anjelmi s horiacimi sviecami v ľavej ruke, zatiaľ čo v pravej držia reprezentantov liturgických predmetov – kadidlo a navikulu – ktoré sa uchovávajú vo vrchnej časti paramentára. Skrinka je vo vnútri maľovaná: na vnútornej strane dvierok a zadnej doske je maľba evokujúca nebeskú oblohu so zlatými hviezdami na modrom pozadí spolu s Kristovým monogramom IHS v lúčovitej svätožiare. Výmaľba zodpovedá miestu na uloženie monštrancie. Aj postranné skrinky sú z vnútornej strany maľované. Vnútorná výmaľba dosiek bola odkrytá v procese reštaurovania.

Anjeli zobrazení v podobe mladíkov s krídlami, ohnivými mečmi, sviečkami a ďalšími atribútmi sú podľa kresťanskej ikonografie Božími poslami, pripravenými chrániť všetko Božie stvorenstvo pred zlom a zvestovať posledný súd. Anjeli na paramentári majú aj symbolickú úlohu strážcov posvätných liturgických predmetov, ktoré sú v ňom uložené.